Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Biblioteki i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody.
Administratorem danych osobowych Czytelnika jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz, NIP 827-11-30-233, REGON 000661233, tel. 43 827-16-41, email: info@pbp.sieradz.pl.
Niniejsze dane osobowe Czytelnika są przetwarzane przez Administratora Danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu:
1. Wykonywania zadań związanych z udostępnieniem i ochroną zbiorów bibliotecznych – ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r., poz. 574 ze zm.),
2. W celach statystycznych - ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.), 3. Realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu,
3. Realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury – ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).
Przetwarzanie danych osobowych Czytelnika ww. celach nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe dotyczące daty urodzenia, kategorii społeczno-zawodowej przetwarzane są wyłącznie w celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO oraz ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji stanie konta czytelnika i działaności Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu.
Polityka Ochrony Danych Osobowych do wglądu w siedzibie Administratora Danych oraz na stronie internetowej www.pbp.sieradz.pl.